شماره حساب ها

شماره حساب های شرکت روژ آی تی

بانکنام بانکنوع حسابشماره کارتشماره حساب
ملیجاری6037-9918-7784-04090104681416000
پارسیانجاری6221-0610-6762-01632000009179000
سامانجاری6219-8610-0580-0031841-20-858902-1
صادراتجاری6037-6916-1948-13020105069613002
 تمامی حساب ها به نام آقای حسین اسماعیل پور میباشد.
بانکنام بانکنوع حسابشماره کارتشماره حساب
سامانجاری6219-8610-2642-2484841-40-7139000-1
 این حساب به نام شرکت روژ آی تی میباشد.
بازگشت به بالا