وصل شدن تلفن ها

سلام

خوشبختانه مشکل تلفن ها برطرف شده است

22867798 - 22890576

 

با تشکر