مقالات

 تأثیر فناوری اطلاعات بر سازمان و اشتغال

تأثیر فناوری اطلاعات بر سازمان و اشتغال مهندس حسین اسماعیل پور - کارشناس فناوری اطلاعات...