نمایندگی هاست لینوکس - Maxima

میزبانی نامحدود وب سایت
1 گیگابایت فضای میزبانی
پهنای باند ماهیانه نامحدود
ایمیل، FTP، ساب دامین، دیتابیس و ... نامحدود
کنترل پنل مدیریت وب سایت
DNS اختصاصی

نمایندگی هاست لینوکس - Proxima

تعداد اکانتهای میزبانی نامحدود
2 گیگابایت فضای میزبانی
پهنای باند ماهیانه نامحدود
ایمیل، FTP، ساب دامین، دیتابیس و ... نامحدود
کنترل پنل مدیریت وب سایت
DNS اختصاصی

نمایندگی هاست لینوکس - Omega

تعداد اکانتهای میزبانی نامحدود
3 گیگابایت فضای میزبانی
300 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
ایمیل، FTP، ساب دامین، دیتابیس و ... نامحدود
کنترل پنل مدیریت وب سایت

نمایندگی هاست لینوکس - Delta

تعداد اکانتهای میزبانی نامحدود
5 گیگابایت فضای میزبانی
پهنای باند ماهیانه نامحدود
ایمیل، FTP، ساب دامین، دیتابیس و ... نامحدود
کنترل پنل مدیریت وب سایت
DNS اختصاصی

نمایندگی هاست لینوکس - Gamma

تعداد وب سایت های میزبانی نامحدود
10گیگابایت فضای میزبانی
پهنای باند ماهیانه نامحدود
ایمیل، دیتابیس، FTP و پارک دامنه نامحدود
کنترل پنل مدیریت وب سایت
DNS اختصاصی