سبد خرید

یافتن کالاها و سرویسها

Basic
bullet فضا: 60MB
bulletپهنای باند: ماهیانه 1GB
bulletنوع هارد: SATA 6Gbps 7200RPM
bulletسیستم عامل: کلود لینوکس
bulletوب سرور: آپاچی
bullet PHP: پیشفرض سرور
bullet دیتابیس: 0
bullet ایمیل: 1
bulletارسال در ساعت: 15
bullet OutLook/POP3/IMAP
bullet FTP: 1
bullet ساب دامین: 0
bullet پارک دامین: 1
bulletافزونه دامین: 0
bulletکنترل پنل: cPanel
bulletRAM اختصاصی: 512MB
bulletمیزان استفاده از پردازنده: 75%
bullet دارای قابلیت: Redundant Failover Ability
bullet دامنه رایگان
15,000 تومان سالانه
27,000 تومان دوساله
38,000 تومان سه ساله
Starter
bullet فضا: 100MB
bulletپهنای باند: ماهیانه 2GB
bulletنوع هارد: SATA 6Gbps 7200RPM
bulletسیستم عامل: کلود لینوکس
bulletوب سرور: آپاچی
bullet PHP: پیشفرض سرور
bullet دیتابیس: 1
bullet ایمیل: نامحدود
bulletارسال در ساعت: 30
bullet OutLook/POP3/IMAP
bullet FTP: نامحدود
bullet ساب دامین: نامحدود
bullet پارک دامین: نامحدود
bulletافزونه دامین: 0
bulletکنترل پنل: cPanel
bulletRAM اختصاصی: 768MB
bulletمیزان استفاده از پردازنده: 75%
bullet دارای قابلیت: Redundant Failover Ability
bullet دامنه رایگان
25,000 تومان سالانه
45,000 تومان دوساله
63,000 تومان سه ساله
Advanced
bullet فضا: 250MB
bulletپهنای باند: ماهیانه 2GB
bulletنوع هارد: SATA 6Gbps 7200RPM
bulletسیستم عامل: کلود لینوکس
bulletوب سرور: آپاچی
bullet PHP: پیشفرض سرور
bullet دیتابیس: 2
bullet ایمیل: نامحدود
bulletارسال در ساعت: 30
bullet OutLook/POP3/IMAP
bullet FTP: نامحدود
bullet ساب دامین: نامحدود
bullet پارک دامین: نامحدود
bulletافزونه دامین: 0
bulletکنترل پنل: cPanel
bulletRAM اختصاصی: 1024MB
bulletمیزان استفاده از پردازنده: 75%
bullet دارای قابلیت: Redundant Failover Ability
bullet دامنه رایگان
35,000 تومان سالانه
63,000 تومان دوساله
89,000 تومان سه ساله
Premium
bullet فضا: 500MB
bulletپهنای باند: ماهیانه 5GB
bulletنوع هارد: SATA 6Gbps 7200RPM
bulletسیستم عامل: کلود لینوکس
bulletوب سرور: آپاچی
bullet PHP: پیشفرض سرور
bullet دیتابیس: 5
bullet ایمیل: نامحدود
bulletارسال در ساعت: 30
bullet OutLook/POP3/IMAP
bullet FTP: نامحدود
bullet ساب دامین: نامحدود
bullet پارک دامین: نامحدود
bulletافزونه دامین: 1
bulletکنترل پنل: cPanel
bulletRAM اختصاصی: 1024MB
bulletمیزان استفاده از پردازنده: 100%
bullet دارای قابلیت: Redundant Failover Ability
bullet ثبت دامنه رایگان IR
50,000 تومان سالانه
90,000 تومان دوساله
127,000 تومان سه ساله
Maxima
bullet فضا: 1000MB
bulletپهنای باند: ماهیانه 10GB
bulletنوع هارد: SATA 6Gbps 7200RPM
bulletسیستم عامل: کلود لینوکس
bulletوب سرور: آپاچی
bullet PHP: تمام نسخه ها
bullet دیتابیس: نامحدود
bullet ایمیل: نامحدود
bulletارسال در ساعت: 45
bullet OutLook/POP3/IMAP
bullet FTP: نامحدود
bullet ساب دامین: نامحدود
bullet پارک دامین: نامحدود
bulletافزونه دامین: 2
bulletکنترل پنل: cPanel
bulletRAM اختصاصی: 1536MB
bulletمیزان استفاده از پردازنده: 100%
bullet دارای قابلیت: Redundant Failover Ability
bullet ثبت دامنه رایگان IR
95,000 تومان سالانه
170,000 تومان دوساله
240,000 تومان سه ساله
Proxima
bullet فضا: 2000MB
bulletپهنای باند: ماهیانه 20GB
bulletنوع هارد: SATA 6Gbps 7200RPM
bulletسیستم عامل: کلود لینوکس
bulletوب سرور: آپاچی
bullet PHP: تمام نسخه ها
bullet دیتابیس: نامحدود
bullet ایمیل: نامحدود
bulletارسال در ساعت: 60
bullet OutLook/POP3/IMAP
bullet FTP: نامحدود
bullet ساب دامین: نامحدود
bullet پارک دامین: نامحدود
bulletافزونه دامین: 2
bulletکنترل پنل: cPanel
bulletRAM اختصاصی: 1536MB
bulletمیزان استفاده از پردازنده: 100%
bullet دارای قابلیت: Redundant Failover Ability
bullet ثبت دامنه رایگان COM
175,000 تومان سالانه
315,000 تومان دوساله
446,000 تومان سه ساله
Omega
bullet فضا: 3000MB
bulletپهنای باند: ماهیانه 30GB
bulletنوع هارد: SATA 6Gbps 7200RPM
bulletسیستم عامل: کلود لینوکس
bulletوب سرور: آپاچی
bullet PHP: تمام نسخه ها
bullet دیتابیس: نامحدود
bullet ایمیل: نامحدود
bulletارسال در ساعت: 75
bullet OutLook/POP3/IMAP
bullet FTP: نامحدود
bullet ساب دامین: نامحدود
bullet پارک دامین: نامحدود
bulletافزونه دامین: 3
bulletکنترل پنل: cPanel
bulletRAM اختصاصی: 1536MB
bulletمیزان استفاده از پردازنده: 100%
bullet دارای قابلیت: Redundant Failover Ability
bullet ثبت دامنه رایگان COM
250,000 تومان سالانه
450,000 تومان دوساله
637,000 تومان سه ساله
Delta
bullet فضا: 5000MB
bulletپهنای باند: ماهیانه 50GB
bulletنوع هارد: SATA 6Gbps 7200RPM
bulletسیستم عامل: کلود لینوکس
bulletوب سرور: آپاچی
bullet PHP: تمام نسخه ها
bullet دیتابیس: نامحدود
bullet ایمیل: نامحدود
bulletارسال در ساعت: 90
bullet OutLook/POP3/IMAP
bullet FTP: نامحدود
bullet ساب دامین: نامحدود
bullet پارک دامین: نامحدود
bulletافزونه دامین: 5
bulletکنترل پنل: cPanel
bulletRAM اختصاصی: 2048MB
bulletمیزان استفاده از پردازنده: 100%
bullet دارای قابلیت: Redundant Failover Ability
bullet ثبت دامنه رایگان COM
395,000 تومان سالانه
711,000 تومان دوساله
1,007,000 تومان سه ساله