Basic

1 گیگابایت فضای میزبانی
پهنای باند ماهیانه 10GB
تعداد وب سایت نامحدود
ایمیل، ساب دامین، FTP و .... نامحدود
کنترل پنل مدیریت وب سایت
DNS اختصاصی

Starter

2 گیگابایت فضای میزبانی
پهنای باند ماهیانه 20GB
تعداد وب سایت نامحدود
ایمیل، ساب دامین، FTP و .... نامحدود
کنترل پنل مدیریت وب سایت
DNS اختصاصی

Advanced

3 گیگابایت فضای میزبانی
پهنای باند ماهیانه 30GB
تعداد وب سایت نامحدود
ایمیل، ساب دامین، FTP و .... نامحدود
کنترل پنل مدیریت وب سایت
DNS اختصاصی

Premium

5 گیگابایت فضای میزبانی
پهنای باند ماهیانه 50GB
تعداد وب سایت نامحدود
ایمیل، ساب دامین، FTP و .... نامحدود
کنترل پنل مدیریت وب سایت
DNS اختصاصی

Maxima

10 گیگابایت فضای میزبانی
پهنای باند ماهیانه 100GB
تعداد وب سایت نامحدود
ایمیل، ساب دامین، FTP و .... نامحدود
کنترل پنل مدیریت وب سایت
DNS اختصاصی