هاست استاندارد cPanel - Basic
 • 60MB فضا
 • ماهیانه 1GB پهنای باند
 • SSD NMVe سری دیتاسنتر نوع هارد
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • لایت اسپید وب سرور
 • SSL رایگان پشتیبانی از SNI
 • تمام نسخه ها PHP
 • نامحدود دیتابیس
 • OutLook/POP3/IMAP ایمیل
 • 30 ارسال در ساعت
 • نامحدود FTP
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • 1Addon افزونه دامین
 • cPanel کنترل پنل
 • 768MB RAM اختصاصی
 • 1536MB RAM مجازی
 • 75% میزان استفاده از پردازنده
 • Redundant Failover Ability دارای قابلیت
هاست استاندارد cPanel - Starter
 • 100MB

  فضا

 • ماهیانه 2GB
  پهنای باند
 • SSD سری دیتاسنتر
  نوع هارد
 • کلود لینوکس
  سیستم عامل
 • لایت اسپید
  وب سرور
 • SSL رایگان
  پشتیبانی از SNI
 • تمام نسخه ها
  PHP
 • نامحدود
  دیتابیس
 • OutLook/POP3/IMAP
  ایمیل
 • 30
  ارسال در ساعت
 • نامحدود
  FTP
 • نامحدود
  ساب دامین
 • نامحدود
  پارک دامین
 • 1Addon
  افزونه دامین
 • cPanel
  کنترل پنل
 • 1024MB
  RAM اختصاصی
 • 1536MB
  RAM مجازی
 • 75%
  میزان استفاده از پردازنده
 • Redundant Failover Ability

  دارای قابلیت
هاست استاندارد cPanel - Advanced
 • 250MB

  فضا

 • ماهیانه 4GB
  پهنای باند
 • SSD سری دیتاسنتر
  نوع هارد
 • کلود لینوکس
  سیستم عامل
 • لایت اسپید
  وب سرور
 • SSL رایگان
  پشتیبانی از SNI
 • تمام نسخه ها
  PHP
 • نامحدود
  دیتابیس
 • OutLook/POP3/IMAP
  ایمیل
 • 40
  ارسال در ساعت
 • نامحدود
  FTP
 • نامحدود
  ساب دامین
 • نامحدود
  پارک دامین
 • 1Addon
  افزونه دامین
 • cPanel
  کنترل پنل
 • 1024MB
  RAM اختصاصی
 • 1536MB
  RAM مجازی
 • 75%
  میزان استفاده از پردازنده
 • Redundant Failover Ability

  دارای قابلیت
هاست استاندارد cPanel - Premium
 • 500MB

  فضا

 • ماهیانه 5GB
  پهنای باند
 • SSD سری دیتاسنتر
  نوع هارد
 • کلود لینوکس
  سیستم عامل
 • لایت اسپید
  وب سرور
 • SSL رایگان
  پشتیبانی از SNI
 • تمام نسخه ها
  PHP
 • نامحدود
  دیتابیس
 • ‌OutLook/POP3/IMAP
  ایمیل
 • 30
  ارسال در ساعت
 • نامحدود
  FTP
 • نامحدود
  ساب دامین
 • نامحدود
  پارک دامین
 • 1Addon
  افزونه دامین
 • cPanel
  کنترل پنل
 • 1024MB
  RAM اختصاصی
 • 1536MB
  RAM مجازی
 • 100%
  میزان استفاده از پردازنده
 • Redundant Failover Ability

  دارای قابلیت
هاست حرفه ای cPanel - Maxima
 • 1000MB

  فضا

 • ماهیانه 10GB
  پهنای باند
 • SSD سری دیتاسنتر
  نوع هارد
 • کلود لینوکس
  سیستم عامل
 • لایت اسپید
  وب سرور
 • SSL رایگان
  پشتیبانی از SNI
 • تمام نسخه ها
  PHP
 • نامحدود
  دیتابیس
 • ‌OutLook/POP3/IMAP
  ایمیل
 • 40
  ارسال در ساعت
 • نامحدود
  FTP
 • نامحدود
  ساب دامین
 • نامحدود
  پارک دامین
 • 1Addon
  افزونه دامین
 • cPanel
  کنترل پنل
 • 1024MB
  RAM اختصاصی
 • 2048MB
  RAM مجازی
 • 100%
  میزان استفاده از پردازنده
 • Redundant Failover Ability

  دارای قابلیت
هاست حرفه ای cPanel - Proxima
 • 2000MB

  فضا

 • ماهیانه 20GB
  پهنای باند
 • SSD سری دیتاسنتر
  نوع هارد
 • کلود لینوکس
  سیستم عامل
 • لایت اسپید
  وب سرور
 • SSL رایگان
  پشتیبانی از SNI
 • تمام نسخه ها
  PHP
 • نامحدود
  دیتابیس
 • OutLook/POP3/IMAP
  ایمیل
 • 50
  ارسال در ساعت
 • نامحدود
  FTP
 • نامحدود
  ساب دامین
 • نامحدود
  پارک دامین
 • 2Addon
  افزونه دامین
 • cPanel
  کنترل پنل
 • 1280MB
  RAM اختصاصی
 • 2304MB
  RAM مجازی
 • 100%
  میزان استفاده از پردازنده
 • Redundant Failover Ability

  دارای قابلیت
هاست حرفه ای cPanel - Omega
 • 3000MB

  فضا

 • ماهیانه 30GB
  پهنای باند
 • SSD سری دیتاسنتر
  نوع هارد
 • کلود لینوکس
  سیستم عامل
 • لایت اسپید
  وب سرور
 • SSL رایگان
  پشتیبانی از SNI
 • تمام نسخه ها
  PHP
 • نامحدود
  دیتابیس
 • OutLook/POP3/IMAP
  ایمیل
 • 50
  ارسال در ساعت
 • نامحدود
  FTP
 • نامحدود
  ساب دامین
 • نامحدود
  پارک دامین
 • 2Addon
  افزونه دامین
 • cPanel
  کنترل پنل
 • 1280MB
  RAM اختصاصی
 • 2304MB
  RAM مجازی
 • 100%
  میزان استفاده از پردازنده
 • Redundant Failover Ability

  دارای قابلیت
هاست حرفه ای cPanel - Delta
 • 5000MB

  فضا

 • ماهیانه 50GB
  پهنای باند
 • SSD سری دیتاسنتر
  نوع هارد
 • کلود لینوکس
  سیستم عامل
 • لایت اسپید
  وب سرور
 • SSL رایگان
  پشتیبانی از SNI
 • تمام نسخه ها
  PHP
 • نامحدود
  دیتابیس
 • OutLook/POP3/IMAP
  ایمیل
 • 60
  ارسال در ساعت
 • نامحدود
  FTP
 • نامحدود
  ساب دامین
 • نامحدود
  پارک دامین
 • 3Addon
  افزونه دامین
 • cPanel
  کنترل پنل
 • 1536MB
  RAM اختصاصی
 • 2560MB
  RAM مجازی
 • 100%
  میزان استفاده از پردازنده
 • Redundant Failover Ability

  دارای قابلیت
هاست حرفه ای cPanel - Sigma

bullet OutLook/POP3/IMAP

 • 10000MB bullet فضا
 • ماهیانه 100GB bulletپهنای باند
 • SSD NVMe Gen3 x4 bulletنوع هارد
 • کلود لینوکس bulletسیستم عامل
 • لایت اسپید bulletوب سرور
 • تمام نسخه ها bullet PHP
 • نامحدود bullet دیتابیس
 • نامحدود bullet ایمیل
 • 60 bulletارسال در ساعت
 • نامحدود bullet FTP
 • نامحدود bullet ساب دامین
 • نامحدود bullet پارک دامین
 • 1Addon bulletافزونه دامین
 • cPanel bulletکنترل پنل
 • 1536MB bulletRAM اختصاصی
 • 2560MB bulletRAM مجازی
 • 100% bulletمیزان استفاده از پردازنده