هاست اقتصادی cPanel - Basic
 • 60MB

  فضا

 • 600MB
  ترافیک ماهیانه
 • SATA Enterprise 6Gb/s
  نوع هارد
 • لینوکس ابری
  سیستم عامل
 • آپاچی
  وب سرور
 • تمام نسخه ها
  PHP
 • 1 عدد
  دیتابیس
 • 10 اکانت OutLook/POP3/IMAP
  ایمیل
 • 20
  ارسال در ساعت
 • 1 اکانت
  FTP
 • 1 عدد
  ساب دامین
 • 1 عدد
  پارک دامین
 • cPanel
  کنترل پنل
 • 256MB
  رَم اختصاصی
 • 512MB
  رَم مجازی
 • 50%

  میزان استفاده از پردازنده
هاست اقتصادی cPanel - Starter
 • 100MB

  فضا

 • 1000MB
  ترافیک ماهیانه
 • SATA Enterprise 6Gb/s
  نوع هارد
 • لینوکس ابری
  سیستم عامل
 • آپاچی
  وب سرور
 • تمام نسخه ها
  PHP
 • 2 عدد
  دیتابیس
 • 20 اکانت OutLook/POP3/IMAP
  ایمیل
 • 20
  ارسال در ساعت
 • 2 اکانت
  FTP
 • 2 عدد
  ساب دامین
 • 2 عدد
  پارک دامین
 • cPanel
  کنترل پنل
 • 384MB
  رَم اختصاصی
 • 768MB
  رَم مجازی
 • 50%

  میزان استفاده از پردازنده
هاست اقتصادی cPanel - Advanced
 • 250MB

  فضا

 • 2000MB
  ترافیک ماهیانه
 • SATA Enterprise 6Gb/s
  نوع هارد
 • لینوکس ابری
  سیستم عامل
 • آپاچی
  وب سرور
 • تمام نسخه ها
  PHP
 • 4 عدد
  دیتابیس
 • 40 اکانت OutLook/POP3/IMAP
  ایمیل
 • 30
  ارسال در ساعت
 • 4 اکانت
  FTP
 • 4 عدد
  ساب دامین
 • 4 عدد
  پارک دامین
 • cPanel
  کنترل پنل
 • 512MB
  رَم اختصاصی
 • 1024MB
  رَم مجازی
 • 50%

  میزان استفاده از پردازنده
هاست اقتصادی cPanel - Premium
 • 500MB

  فضا

 • 4000MB
  ترافیک ماهیانه
 • SATA Enterprise 6Gb/s
  نوع هارد
 • لینوکس ابری
  سیستم عامل
 • آپاچی
  وب سرور
 • تمام نسخه ها
  PHP
 • 5 عدد
  دیتابیس
 • 50 اکانت OutLook/POP3/IMAP
  ایمیل
 • 30
  ارسال در ساعت
 • 5 اکانت
  FTP
 • 5 عدد
  ساب دامین
 • 5 عدد
  پارک دامین
 • cPanel
  کنترل پنل
 • 512MB
  رَم اختصاصی
 • 1280MB
  رَم مجازی
 • 50%

  میزان استفاده از پردازنده
هاست اقتصادی cPanel - Maxima
 • 1000MB

  فضا

 • 8000MB
  ترافیک ماهیانه
 • SATA Enterprise 6Gb/s
  نوع هارد
 • لینوکس ابری
  سیستم عامل
 • آپاچی
  وب سرور
 • تمام نسخه ها
  PHP
 • 10 عدد
  دیتابیس
 • نامحدود OutLook/POP3/IMAP
  ایمیل اکانت
 • 40
  ارسال در ساعت
 • 10 اکانت
  FTP
 • 10 عدد
  ساب دامین
 • 10 عدد
  پارک دامین
 • 1Addon
  افزونه دامین
 • cPanel
  کنترل پنل
 • 512MB
  رَم اختصاصی
 • 1280MB
  رَم مجازی
 • 50%

  میزان استفاده از پردازنده
هاست اقتصادی cPanel - Proxima
 • 2000MB

  فضا

 • 12000MB
  ترافیک ماهیانه
 • SATA Enterprise 6Gb/s
  نوع هارد
 • لینوکس ابری
  سیستم عامل
 • آپاچی
  وب سرور
 • تمام نسخه ها
  PHP
 • 15 عدد
  دیتابیس
 • نامحدود OutLook/POP3/IMAP
  ایمیل اکانت
 • 40
  ارسال در ساعت
 • 15 اکانت
  FTP
 • نامحدود
  ساب دامین
 • 15 عدد
  پارک دامین
 • 1Addon
  افزونه دامین
 • cPanel
  کنترل پنل
 • 512MB
  رَم اختصاصی
 • 1280MB
  رَم مجازی
 • 50%

  میزان استفاده از پردازنده
هاست اقتصادی cPanel - Omega
 • 3000MB

  فضا

 • 16000MB
  ترافیک ماهیانه
 • SATA Enterprise 6Gb/s
  نوع هارد
 • لینوکس ابری
  سیستم عامل
 • آپاچی
  وب سرور
 • تمام نسخه ها
  PHP
 • 20 عدد
  دیتابیس
 • نامحدود OutLook/POP3/IMAP
  ایمیل اکانت
 • 40
  ارسال در ساعت
 • نامحدود
  FTP
 • نامحدود
  ساب دامین
 • 20 عدد
  پارک دامین
 • 1Addon
  افزونه دامین
 • cPanel
  کنترل پنل
 • 768MB
  رَم اختصاصی
 • 1280MB
  رَم مجازی
 • 50%

  میزان استفاده از پردازنده
هاست اقتصادی cPanel - Delta
 • 5000MB

  فضا

 • 20000MB
  ترافیک ماهیانه
 • SATA Enterprise 6Gb/s
  نوع هارد
 • لینوکس ابری
  سیستم عامل
 • آپاچی
  وب سرور
 • تمام نسخه ها
  PHP
 • نامحدود
  دیتابیس
 • نامحدود OutLook/POP3/IMAP
  ایمیل اکانت
 • 40
  ارسال در ساعت
 • نامحدود
  FTP
 • نامحدود
  ساب دامین
 • 25 عدد
  پارک دامین
 • 1Addon
  افزونه دامین
 • cPanel
  کنترل پنل
 • 768MB
  رَم اختصاصی
 • 1280MB
  رَم مجازی
 • 50%

  میزان استفاده از پردازنده
هاست اقتصادی cPanel - Gamma
 • 10000MB

  فضا

 • 25000MB
  ترافیک ماهیانه
 • SATA Enterprise 6Gb/s
  نوع هارد
 • لینوکس ابری
  سیستم عامل
 • آپاچی
  وب سرور
 • تمام نسخه ها
  PHP
 • نامحدود
  دیتابیس
 • نامحدود OutLook/POP3/IMAP
  ایمیل اکانت
 • 40
  ارسال در ساعت
 • نامحدود
  FTP
 • نامحدود
  ساب دامین
 • 30 عدد
  پارک دامین
 • 1Addon
  افزونه دامین
 • cPanel
  کنترل پنل
 • 768MB
  رَم اختصاصی
 • 1280MB
  رَم مجازی
 • 50%

  میزان استفاده از پردازنده
هاست اقتصادی cPanel - Sigma
 • 15000MB

  فضا

 • 30000MB
  ترافیک ماهیانه
 • SATA Enterprise 6Gb/s
  نوع هارد
 • لینوکس ابری
  سیستم عامل
 • آپاچی
  وب سرور
 • تمام نسخه ها
  PHP
 • نامحدود
  دیتابیس
 • نامحدود OutLook/POP3/IMAP
  ایمیل اکانت
 • 40
  ارسال در ساعت
 • نامحدود
  FTP
 • نامحدود
  ساب دامین
 • 40 عدد
  پارک دامین
 • 1Addon
  افزونه دامین
 • cPanel
  کنترل پنل
 • 768MB
  رَم اختصاصی
 • 1280MB
  رَم مجازی
 • 50%

  میزان استفاده از پردازنده
هاست اقتصادی cPanel - Kappa
 • 20000MB

  فضا

 • 35000MB
  ترافیک ماهیانه
 • SATA Enterprise 6Gb/s
  نوع هارد
 • لینوکس ابری
  سیستم عامل
 • آپاچی
  وب سرور
 • تمام نسخه ها
  PHP
 • نامحدود
  دیتابیس
 • نامحدود OutLook/POP3/IMAP
  ایمیل اکانت
 • 50
  ارسال در ساعت
 • نامحدود
  FTP
 • نامحدود
  ساب دامین
 • 50 عدد
  پارک دامین
 • 1Addon
  افزونه دامین
 • cPanel
  کنترل پنل
 • 768MB
  رَم اختصاصی
 • 1280MB
  رَم مجازی
 • 75%

  میزان استفاده از پردازنده
هاست اقتصادی cPanel - Ultimate
 • 25000MB

  فضا

 • 40000MB
  ترافیک ماهیانه
 • SATA Enterprise 6Gb/s
  نوع هارد
 • لینوکس ابری
  سیستم عامل
 • آپاچی
  وب سرور
 • تمام نسخه ها
  PHP
 • نامحدود
  دیتابیس
 • نامحدود OutLook/POP3/IMAP
  ایمیل اکانت
 • 50
  ارسال در ساعت
 • نامحدود
  FTP
 • نامحدود
  ساب دامین
 • 50 عدد
  پارک دامین
 • 1Addon
  افزونه دامین
 • cPanel
  کنترل پنل
 • 1024MB
  رَم اختصاصی
 • 1536MB
  رَم مجازی
 • 100%

  میزان استفاده از پردازنده